බඩම අකක නනන හදදද අලලගන හකව… මලනමය ඉදල තයනන සප කද.. මනහ එයද බල බල හකගනනවබඩම අකක නනන හදදද අලලගන හකව... මලනමය ඉදල තයනන සප කද.. මනහ එයද බල බල හකගනනව
බඩම අකක නනන හදදද අලලගන හකව... මලනමය ඉදල තයනන සප කද.. මනහ එයද බල බල හකගනනව
බඩම අකක නනන හදදද අලලගන හකව... මලනමය ඉදල තයනන සප කද.. මනහ එයද බල බල හකගනනව
බඩම අකක නනන හදදද අලලගන හකව... මලනමය ඉදල තයනන සප කද.. මනහ එයද බල බල හකගනනව
බඩම අකක නනන හදදද අලලගන හකව... මලනමය ඉදල තයනන සප කද.. මනහ එයද බල බල හකගනනව
බඩම අකක නනන හදදද අලලගන හකව... මලනමය ඉදල තයනන සප කද.. මනහ එයද බල බල හකගනනව